Татарстан Республикасы территориясендә физик культура һәм спорт өлкәсендә тренерларга һәм белгечләргә квалификация категорияләре бирү

Татарстан Республикасы территориясендә физик культура һәм спорт өлкәсендә тренерларга,  белгечләргә квалификация категорияләре бирү буенча дәүләт хезмәте Татарстан Республикасы спорт министрлыгы тарафыннан «Россия Федерациясендә физик культура һәм спорт турында» 2007 елның 4 декабрендәге 329-ФЗ номерлы Федераль закон, «Физик культура һәм спорт турында» 2008 елның 8 октябрендәге 99-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә күрсәтелә, һәм физик культура һәм спорт өлкәсендә тренерларның һәм белгечләрнең һөнәри осталыгын һәм компетенцияләрен арттыру, физик культура һәм спорт өлкәсендә тренерларның һәм белгечләрнең һөнәри эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген һәм сыйфатын арттыру, физик культура һәм спорт өлкәсендә тренерларның һәм белгечләрнең хезмәт нәтиҗәләрендә кызыксынуларын арттыру дәрәҗәсен күтәрү максатыннан үткәрелә.

Дәүләт хезмәте күрсәтүне җайга салучы норматив хокукый актлар исемлеге:

«Россия Федерациясендә физик культура һәм спорт турында» 2007 елның 4 декабрендәге 329-ФЗ номерлы Федераль закон;

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында»  2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон;

«Дәүләт идарәсе системасын камилләштерүнең төп юнәлешләре турында» Россия Федерациясе Президентының 2012 елның 7 маендагы 601 номерлы Указы;

«Физик культура һәм спорт өлкәсендә башка белгечләрнең квалификация категорияләрен һәм физик культура һәм спорт өлкәсендә башка белгечләрнең квалификация категорияләрен бирү тәртибен раслау турында» Россия Федерациясе Спорт министрлыгының 2019 елның 19 декабрендәге 1076 номерлы боерыгы;

«Тренерларның квалификация категорияләрен һәм тренерларның квалификация категорияләрен бирүгә квалификация таләпләрен бирү тәртибен раслау турында» Россия Федерациясе Спорт министрлыгының 2020 елның 19 мартындагы 224 номерлы боерыгы;

«Җитәкчеләр, белгечләр һәм хезмәткәрләр вазыйфаларының Бердәм квалификация белешмәсен раслау турында («Физик культура һәм спорт өлкәсендә хезмәткәрләр вазыйфаларының квалификация характеристикалары» бүлеге)» Россия Федерациясе Сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министрлыгының 2011 елның 15 августындагы 916н номерлы боерыгы;

«Россия Федерациясендә физик культура һәм спорт өлкәсендә башка белгечләр исемлеген һәм Россия Федерациясе спорт җыелма командалары составына керүче физик культура һәм спорт өлкәсендә белгечләр исемлеген раслау турында» Россия Федерациясе Спорт, туризм һәм яшьләр сәясәте министрлыгының 2012 елның 16 апрелендәге 347 номерлы боерыгы;

«Физик культура һәм спорт турында» 2008 елның 8 октябрендәге 99-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы;

«Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнары тарафыннан дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен раслау һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр кертү турында» 2010 елның 2 ноябрендәге 880 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар кабинеты карары.

 

 

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International